Giới thiệu

eMedHTD

Trang web tra cứu thông tin về phác đồ điều trị, thuốc, cung cấp các công cụ quản lý hỗ trợ điều trị và tập huấn - huấn luyện của Bênh Viện Bệnh Nhiệt Đới.

Trang web được xây dựng & quản lý bởi Phòng Kế Hoạch Tổng hợp, Quản lý Chất lượng, Công nghệ thông tin, Điều Dưỡng và Khoa Dược.

Đọc thêm