Công thức cân nặng

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ


WHO BMI(Kg/m2) IDI & WPRO BMI(Kg/m2) Phân Loại
< 15 < 15 Thiếu cân nghiêm trọng
15.0 - 16.0 15.0 - 16.0 Quá thiếu cân
16.0 - 18.4 16.0 - 18.4 Thiếu cân
18.5 - 24.9 18.5 - 22.9 Bình Thường
25 - 29.9 23 - 24.9 Thừa cân(Tiền béo phì)
30 - 34.9 25 - 29.9 Béo phì độ I
35 - 39.9 30 Béo phì độ II
>= 40 40 Béo phì độ III

IBW(Cân nặng lý tưởng)

0.0

AdjBW(Cân nặng hiệu chỉnh)

0.0

ABW/IBW(%)

0.0

BMI

0.0

DW(Cân nặng trong tính liều, mg/kg)

0.0

Kết quả CrCl/GFR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Công thức tính diện tích da BSA (m2)

0.0

References:

  • 1. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41. PMID 1244564.
  • 2. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12. PMID 19414839
  • 3. Salazar DE, Corcoran GB. Predicting creatinine clearance and renal drug clearance in obese patients from estimated fat-free body mass. Am J Med. 1988;84(6):1053-60. PMID 3376975.
  • 4. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(2 Suppl 1):S1-266. PMID 11904577.
  • 5. Levey AS, Coresh J, Greene T, et al. Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2006;145(4):247-54. PMID 16908915.