Thang điểm Najanro (Đánh giá mối liên quan giữa thuốc & ADR)

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thang điểm Najanro (Đánh giá mối liên quan giữa thuốc & ADR)

Điểm
Kết quả

0.0