Công thức Ước tính pSOFA (Pediatric Sofa)

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Công thức Ước tính pSOFA (Pediatric Sofa)

Pediatric Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)

Score
Info

Abbreviations: FiO2, fraction of inspired oxygen; MAP, mean arterial pressure; pSOFA, pediatric Sequential Organ Failure Assessment; SpO2, peripheral oxygen saturation. SI conversion factors: To convert bilirubin to micromoles per liter, multiply by 17.104; creatinine to micromoles per liter, multiply by 88.4; and platelet count to ×109 /L, multiply by 1.

Medical Information System